Welkom bij
Chemical Collective

Ben je 18 jaar of ouder?

Bevestig dat u 18 jaar of ouder bent.

U heeft geen toegang tot de pagina.

info-icoon €100 voor binnenlands (NL, CZ, DE) €125 voor de rest van de EU

Gratis verzending vanaf € 50,- en gratis tracking vanaf € 100,-

Vriendelijke klantenservice bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 5 uur

Gratis verzending vanaf € 50,- en gratis tracking vanaf € 100,-

Vriendelijke klantenservice bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 5 uur

Winkelmand

Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

CHEMISCH COLLECTIEF

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities


1.1.
Chemical Collective: Chemical Collective is een website en merk dat eigendom is van en wordt beheerd door een Nederlands bedrijf, onder Nederlands recht. Alle overeenkomsten, voorwaarden en contracten die hieronder worden uiteengezet, zijn met dit bedrijf handelend onder de naam Chemical Collective. Onze volledige contactgegevens, bedrijfs- en bedrijfsgegevens staan ​​vermeld in: Artikel 14: Contactgegevens

1.2. : degene die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Chemical Collective door de aankoop van goederen of diensten of door gebruik te maken van de Chemical Collective-website.

1.3. 'Algemene voorwaarden' betekent: alle onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Relevantie / uitvoering

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, producten en aankopen van Chemical Collective, gebruik van de website www.chemical-collective.com of het merk Chemical Collective, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2. Door een product van Chemical Collective te kopen, een account aan te maken bij Chemical Collective of de website te gebruiken www.chemical-collective.com de klant gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Indien de klant in zijn bestelling bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden, dan zijn deze voor Chemical Collective slechts bindend voor zover (indien van toepassing) deze door Chemical Collective uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Chemical Collective is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat de door de klant in de bestelling of het contract verstrekte gegevens onjuist zijn, waardoor de bestelling gedurende de aanbiedingsperiode niet kan worden verwerkt of afgerond, behoudt Chemical Collective zich het recht voor de aanbieding in te trekken en de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3.2. Chemical Collective behoudt zich het recht voor om aanbiedingen die op elk moment aan klanten worden verstrekt, als geheel of als individu in te trekken, aan te passen of te wijzigen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere belastingen welke worden opgelegd door de Nederlandse overheid.

4.2. Alle prijzen en aanbiedingen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en kunnen door Chemical Collective te allen tijde worden gecorrigeerd of aangepast. Als de klant al heeft betaald tegen de verkeerde prijs, behoudt Chemical Collective zich het recht voor om de klant volledig terug te betalen en de bestelling te annuleren.

4.3. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke totaalprijs die vóór betaling wordt getoond, tenzij anders aangegeven. Dit wordt tijdens het bestelproces op de website duidelijk aan de klant vermeld.

Artikel 5. Bestelproces, betalings- en verzendvoorwaarden

5.1 De Klant dient de betaling vooraf aan Chemical Collective te voldoen volgens de methoden die in het bestelproces worden getoond, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Chemical Collective heeft het recht het contract of het onvolledige deel zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Chemical Collective om vergoeding te eisen voor enige schade die hem zou kunnen overkomen.

5.3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chemical Collective terstond langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst en bestelling beëindigen.

5.4 Chemical Collective zal de bestelling niet verwerken of afronden voordat de betaling van de klant is ontvangen. Zodra de betaling is ontvangen, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van Chemical Collective.

5.5 Chemical Collective biedt haar klanten verschillende vormen van betalingsmogelijkheden en platforms aan. Bij het gebruik van deze platforms gaat de klant een overeenkomst en contract aan met de platformaanbieder om zijn betaling te verwerken met Chemical Collective als ontvanger. Dit proces, contract en overeenkomst is niet met Chemical Collective en Chemical Collective aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het betalingsproces. Als er problemen zijn en voor ondersteuning, neem dan contact op met het betalingsplatform en stel Chemical Collective zo snel mogelijk op de hoogte.

5.6 Zodra Chemical Collective de betaling van de klant heeft ontvangen van het door hen gekozen betalingsplatform, zal Chemical Collective de bestelling zo snel mogelijk verwerken en verzenden, meestal binnen 1 werkdag. Onze werkdagen en openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 - 5 uur CET, feestdagen niet meegerekend.

5.7.Chemical Collective behoudt zich het recht voor om onze werkdagen en uren op ieder moment aan te passen. Deze aanpassingen zullen via onze nieuwsbrief en op de website van Chemical Collective aan onze klanten worden gecommuniceerd.

5.9.Alle producten worden verpakt en verzonden vanuit Nederland, Tsjechië of Duitsland.

5.10 Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle gekochte producten legaal zijn in hun land en jurisdictie voordat ze een bestelling plaatsen. Chemical Collective kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de acties van onze klanten of het overtreden van wetten buiten Nederland.

5.11.Chemical Collective behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoop en verzending van producten naar landen en rechtsgebieden te weigeren. We verzenden categorisch geen chemische producten naar het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zweden, Thailand, Denemarken en Oostenrijk en verzenden alleen selectieve chemische producten naar alle andere landen op basis van hun wetten en beperkingen. Wij verzenden merchandise, headshop en nootropics naar alle landen. We verzenden geen producten naar landen of rechtsgebieden waar producten beperkt, gepland of illegaal zijn. Controleer uw lokale wet- en regelgeving voordat u een bestelling probeert te plaatsen. Chemical Collective zal contact opnemen met de klant en het volledige bedrag terugbetalen als de betaling is ontvangen voor een product of bestelling die we niet kunnen verzenden.

5.12 Zodra de betaling voor een product door Chemical Collective van een klant is ontvangen, is de klant nu wettelijk eigenaar van dat product en accepteert hij de volledige verantwoordelijkheid ervoor. Om aan het contract te voldoen, is Chemical Collective verantwoordelijk om de goederen van de klant te verzenden naar het door de klant opgegeven adres door gebruik te maken van de verzendservice die door de klant is geselecteerd

5.13.Chemical Collective moedigt klanten aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en gevonden defecten binnen 14 dagen rechtstreeks via e-mail aan Chemical Collective te melden. Zie: Artikel 10 klachten.

5.14.Chemical Collective accepteert geen retourzendingen vanwege de bederfelijke aard van onze goederen.

5.15 Indien artikelen niet op voorraad zijn en levering binnen de gebruikelijke levertijden niet haalbaar is, zal Chemical Collective contact opnemen met de klant om deze op de hoogte te stellen en aanbieden om de bestelling te annuleren / aanpassen.

5.16.De normale levertijd bedraagt ​​niet meer dan 30 dagen binnen Europa en 45 dagen wereldwijd. Indien de bezorging langer duurt dan deze levertijden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit aan Chemical Collective te melden, waarna Chemical Collective onderzoek zal doen.

5.17. Alle goederen blijven eigendom van Chemical Collective totdat de klant de vereiste betaling volledig heeft voldaan, waarna de goederen eigendom worden van de klant. Chemical Collective zal dan het contract nakomen door het product te verzenden met behulp van de verzendmethode zoals gevraagd en betaald door de klant.

5.18. Zodra de producten het bezit van Chemical Collective hebben verlaten en zijn verzonden, worden alle mogelijke risico's, gevaren en wettigheidsproblemen met betrekking tot deze producten overgedragen aan de klant.

5.19. Chemical Collective zal proberen ervoor te zorgen dat uw pakket snel, veilig en beveiligd aankomt. Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt en gelabeld om de identiteit van de inhoud in uw pakket te beschermen.

5.20 Zodra bestellingen zijn verzonden door Chemical Collective en ze het postsysteem binnenkomen, kan Chemical Collective geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de snelheid waarmee uw bestelling wordt afgeleverd zodra deze binnen het postsysteem is.

5.21 Chemical Collective biedt twee soorten verzendservices aan onze klanten: Untracked en Tracked. Chemical Collective zal verloren bestellingen die zijn verzonden met niet-bijgehouden services niet opnieuw verzenden. Chemical Collective biedt 100% opnieuw verzenden voor bestellingen die worden verzonden met behulp van getraceerde services als ze na 30 dagen binnen Europa en 45 dagen wereldwijd niet zijn aangekomen.

5.22 Chemical Collective verzendt onder geen enkele omstandigheid bestellingen die in beslag zijn genomen door de douane of wetshandhavingsinstanties. Het is uw verantwoordelijkheid als klant om ervoor te zorgen dat de producten die u koopt legaal zijn in uw land.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling is alleen van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Chemical Collective.

6.2. De totale aansprakelijkheid van Chemical Collective jegens opdrachtgever voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief BTW).

6.3. Aansprakelijkheid van Chemical Collective jegens de klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4. Buiten de gevallen genoemd in artikel 8.2 rust op Chemical Collective jegens opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen gelden echter niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Chemical Collective.

6.5. De aansprakelijkheid van Chemical Collective jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst vindt alleen plaats indien de klant Chemical Collective onmiddellijk en naar behoren schriftelijk verklaart, onder vermelding van een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen, nadat die toerekenbare termijn niet is nagekomen. zijn verplichtingen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van de storing bevatten, zodat Chemical Collective adequaat kan reageren.

6.6. Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij Chemical Collective meldt.

6.7. Klant vrijwaart Chemical Collective voor alle aanspraken op aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aan een derde is geleverd en dat bestond uit door Chemical Collective geleverde goederen, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Chemical Collective niet verplicht de hieruit voortvloeiende schade of enig verlies aan de klant te vergoeden.

Artikel 8. klachten

8.1 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant dit binnen 14 dagen na ontdekking door te geven aan Chemical Collective. Zo niet, dan vervallen alle aanspraken jegens Chemical Collective.

8.2. Indien Chemical Collective de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant zonder extra kosten de betreffende producten vervangen of de bestelling gecorrigeerd.

8.3. De maximale vergoeding is gelijk aan het door de klant bestelde productbedrag minus de verzendkosten.

8.4 In het geval van verloren goederen - worden goederen niet als verloren beschouwd binnen de normale maximale verzendtijden van 30 dagen binnen Europa en 45 dagen wereldwijd. We bieden geen nieuwe verzendingen aan op niet-getraceerde postdiensten en bieden 100% opnieuw verzenden aan op getraceerde postdiensten. We bieden geen herverzending aan voor bestellingen die in beslag zijn genomen door douane of wetshandhavingsinstanties.

8.5. Klachten schorten de verplichtingen van de klant zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden niet op

Artikel 9. Deze overeenkomst

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de overeenkomst zullen, mits anders bepaald in regels van dwingend recht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9.3. Gedeeltelijke ongeldigheid: Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) vaststellen, die voor zover naar de oorspronkelijke bedoeling van de Algemene Voorwaarden is vormgegeven.

Artikel 10. - Gebruik van producten

10.1. Alle door Chemical Collective verkochte chemische producten zijn uitsluitend bedoeld voor laboratoriumonderzoek en analytisch gebruik. Ze zijn strikt niet bedoeld voor menselijk of diergeneeskundig gebruik, consumptie of ingestie en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot: in vivo diagnostische doeleinden, in voedingsmiddelen, medicijnen, medicinaal gebruik, cosmetica, voor commerciële doeleinden of de productie van illegale drugs.

10.2. Chemische producten die door Chemical Collective worden verkocht, mogen alleen worden gebruikt door technisch gekwalificeerde personen of personen die onder hun directe supervisie staan in laboratoria die zijn uitgerust volgens de nieuwste normen opgelegd door de International Union of Pure and Applied Chemistry. Al het onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde chemicus (minimaal 18 jaar oud) met een juiste licentie​ Elke persoon die rechtstreeks met deze producten werkt, moet vóór gebruik het toepasselijke veiligheidsinformatieblad (MSDS) lezen en begrijpen. Neem contact op met onze klantenservice als u kopieën van een MSDS nodig heeft voor een van onze producten.

10.3 De Klant erkent dat de producten niet zijn getest door Chemical Collective op veiligheid en dat de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van deze chemicaliën niet volledig zijn onderzocht en niet gegarandeerd.

10.4 De klant stemt ermee in dat geen producten die zijn gekocht bij Chemical Collective mogen worden gebruikt om producten te produceren die bedoeld zijn voor commercieel gebruik of dat ze opnieuw worden verpakt, opnieuw worden geëtiketteerd, opnieuw worden verkocht of worden gebruikt als uitgangsmateriaal of als componenten van andere producten die opnieuw worden verkocht, noch in de originele staat. formulier of onder een andere naam.

10.5.De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de gevaren, de juiste behandelings- en opslagprocedures voor alle producten die door Chemical Collective worden verkocht. Onjuist gebruik, behandeling of opslag en resultaten die resulteren in letsel bij de klant of schade aan de producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Chemical Collective.

10.6 Elke klant van Chemical Collective verklaart de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle aankopen (nu en in de toekomst) van een product of dienst van Chemical Collective.

Artikel 11 - Wettigheid

11.1 Chemical Collective beweert niet dat de aangeboden producten rechtmatig buiten Nederland mogen worden gekocht. Het kopen van de aangeboden producten is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de aangeboden producten van buiten Nederland koopt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw rechtsgebied.

11.2 Op deze voorwaarden is het interne materiële recht van Nederland van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht. De jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst berust uitsluitend bij de rechtbanken in Nederland

11.3 Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. .

11.4 Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Artikel 12 - Website en merk

12.1.De klant mag door Chemical Collective verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden of couponcodes niet openbaar maken of delen. Chemical Collective is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag er altijd vanuit gaan dat een klant die inlogt op onze website ook daadwerkelijk een klant van Chemical Collective is. De klant dient Chemical Collective op de hoogte te stellen indien de klant het vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en het wachtwoord door onbevoegden zijn ingevoerd. Chemical Collective heeft in dergelijke gevallen het recht effectieve maatregelen te nemen.

12.2 De klant stemt ermee in de naam Chemical Collective, AlphaChain BV of het logo ervan niet te gebruiken voor promotionele, commerciële, media- of journalistieke doeleinden, of enig ander doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chemical Collective of AlphaChain BV

12.3 Als voorwaarde voor uw gebruik van de Chemical Collective-website www.chemical-collective.com, garandeert u dat u de website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

12.4 U mag de Chemical Collective-website niet gebruiken op een manier die deze website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Chemical Collective-website door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of waarvoor niet is voorzien via de Chemical Collective-website. Elk van deze acties wordt beschouwd als een kwaadwillende aanval en wordt gerapporteerd en afgehandeld door de bevoegde autoriteiten.

12.5 Chemical Collective behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Chemical Collective website en de gerelateerde diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Artikel 13 - Houd onschadelijke overeenkomst

13.1 De klant erkent hierbij het volgende: dat de aangekochte chemicaliën, producten en / of voorraden gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben; en dat hij / zij wettelijk gerechtigd is om deze materialen te ontvangen. Als tegenprestatie voor de verkoop van de aangeboden chemicaliën en / of voorraden aan ondergetekende, gaat de koper akkoord met het volgende:

13.2 Chemical Collective geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de chemicaliën en / of voorraden verhandelbaar zijn of dat ze geschikt zijn voor een bepaald doel.

13.3 In geen geval zullen Chemical Collective of Chemical Collective erfgenamen, personeelsleden, contractanten en rechtverkrijgenden aansprakelijk zijn voor gevolgschade, noch zal Chemical Collective aansprakelijk zijn voor enige claim voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop, levering of het gebruik van de chemicaliën en / of voorraden hoger zijn dan de aanschafprijs van de chemicaliën en / of voorraden.

13.4 De klant zal de chemicaliën en / of voorraden niet gebruiken in strijd met lokale, staats- of federale wetgeving.

13.5 De ​​oorspronkelijke klant, opvolgers en rechtverkrijgenden, gaat ermee akkoord Chemical Collective te vrijwaren van en zal Chemical Collective schadeloos stellen voor schade veroorzaakt door het gebruik van de chemicaliën en / of voorraden.

13.6. Chemical Collective garandeert dat haar producten zullen voldoen aan de beschrijving van dergelijke producten zoals verstrekt aan de klant door Chemical Collective via de website, analytische gegevens of andere verstrekte literatuur. Garanties van Chemical Collectives in verband met deze verkoop zijn niet van kracht als Chemical Collective naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat de klant de producten op enigerlei wijze heeft misbruikt, de producten niet heeft gebruikt in overeenstemming met de industriestandaarden en -praktijken. de producten niet hebben gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden of de producten niet hebben gebruikt in overeenstemming met de instructies, indien aanwezig, verstrekt door Chemical Collective.

13.7 Deze voorwaarden zijn in gelijke mate van toepassing op alle huidige, eerdere en toekomstige aankopen. Deze disclaimer is van toepassing op enige schade of letsel veroorzaakt door een storing of prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus, overmacht, storing in communicatielijnen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van, of gebruik van gegevens, hetzij wegens contractbreuk, nalatigheid, of op enige andere oorzaak van actie.

13.8 U stemt ermee in om Chemical Collective, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, die beweren of voortvloeien uit uw gebruik van Chemical Collective-services of uw schending van de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden. Met andere woorden, u erkent hierbij dat elke aankoop volledig op eigen risico zal gebeuren.

Artikel 14: Contactgegevens:

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden nog vragen, opmerkingen of klachten hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via:

Chemical Collective
KVK: 76121712 / BTW: NL860515035B01
Alpha Chain B.V
Herenweg 64
Maarssen
3602 AR
Nederland
personeel@chemical-collective.com

beloningen-icoon
pop-up-logo

Beloningsprogramma

pop-up-sluiten
  • Verdienen
  • Affiliates