Witamy w
Chemical Collective

Masz 18 lat czy więcej?

Potwierdź, że masz ukończone 18 lat.

Nie masz dostępu do tej strony.

ikona informacji 100 euro dla kraju (NL, CZ, DE) 125 euro dla reszty UE

Bezpłatna wysyłka powyżej 50 € i bezpłatna śledzona wysyłka powyżej 100 €

Przyjazna obsługa klienta dostępna od 9:5 do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku

Bezpłatna wysyłka powyżej 50 € i bezpłatna śledzona wysyłka powyżej 100 €

Przyjazna obsługa klienta dostępna od 9:5 do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulaminem

KOLEKCJA CHEMICZNA

Warunki ogólne

Artykuł 1. Definicje


1.1.
Chemical Collective: Chemical Collective to strona internetowa i marka należąca do holenderskiej firmy i zarządzana przez nią, podlegająca holenderskiemu prawu. Wszystkie umowy, warunki i kontrakty określone poniżej są zawarte z tą firmą działającą jako Chemical Collective. Nasze pełne dane kontaktowe, dane firmy i firmy są wymienione w Artykuł 14: Dane kontaktowe

1.2. Klient: osoba, która nie wykonuje zawodu lub dla firmy, która zawiera umowę z Chemical Collective poprzez zakup towarów lub usług lub za pośrednictwem strony internetowej Chemical Collective.

1.3. „Ogólne warunki' oznacza: wszystkie warunki wymienione poniżej.

Artykuł 2. Znaczenie / wykonanie

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów, dostaw, produktów i zakupów od Chemical Collective oraz korzystania ze strony internetowej www.chemical-collective.com lub marka Chemical Collective, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.

2.2. Kupując dowolny produkt od Chemical Collective, tworząc konto w Chemical Collective lub korzystając ze strony internetowej www.chemical-collective.com klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki.

2.3. Jeśli klient umieści w swoim zamówieniu postanowienia lub warunki, które różnią się lub nie występują w niniejszych warunkach, są one wiążące dla Chemical Collective tylko w takim zakresie (jeśli to wszystko), w jakim zostały wyraźnie pisemnie zaakceptowane przez Chemical Collective.

2.4. Chemical Collective jest uprawniony do angażowania osób trzecich w realizację swoich umów.

Artykuł 3. Oferty

3.1. Jeżeli okaże się, że informacje podane przez klienta w zamówieniu lub umowie są nieprawidłowe, skutkujące niemożnością realizacji lub sfinalizowania zamówienia w okresie trwania oferty, Chemical Collective zastrzega sobie prawo do wycofania oferty i odpowiedniego dostosowania cen.

3.2. Chemical Collective zastrzega sobie prawo do wycofania, dostosowania lub zmiany wszelkich ofert przedstawionych w dowolnym momencie klientom, jako całości lub indywidualnie.

Artykuł 4. Ceny

4.1. Wszystkie ceny zawierają 21% VAT i inne podatki nałożone przez holenderski rząd.

4.2. Wszystkie ceny i oferty na stronie internetowej zawierają błędy typograficzne i mogą zostać poprawione lub dostosowane w dowolnym momencie przez Chemical Collective. Jeżeli płatność została już dokonana przez klienta po nieprawidłowej cenie, Chemical Collective zastrzega sobie prawo do pełnego zwrotu klientowi i anulowania zamówienia.

4.3. Koszty dostawy są wliczone w końcową cenę całkowitą widoczną przed dokonaniem płatności, chyba że określono inaczej. Jest to jasno określone podczas procesu składania zamówienia na stronie internetowej dla klienta.

Artykuł 5. Proces składania zamówienia, warunki płatności i wysyłki

5.1 Klient musi dokonać płatności na rzecz Chemical Collective z góry, zgodnie z metodami wskazanymi w procesie zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2.Chemical Collective ma prawo do rozwiązania lub zawieszenia umowy lub jej niepełnej części bez wypowiedzenia lub interwencji sądowej, bez uszczerbku dla prawa Chemical Collective do żądania odszkodowania za wszelkie szkody, które mogą mu się przytrafić.

5.3. Jeżeli klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, Chemical Collective niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone, klient ma możliwość wypowiedzenia umowy i zamówienia.

5.4 Firma Chemical Collective nie będzie przetwarzać ani realizować zamówienia do momentu otrzymania płatności od klienta. Po otrzymaniu płatności klient zostanie powiadomiony e-mailem od Chemical Collective.

5.5.Chemical Collective oferuje swoim klientom różne formy płatności i platformy. Korzystając z tych platform, klient zawiera umowę i zawiera umowę z dostawcą platformy w celu przetworzenia płatności z Chemical Collective jako odbiorcą. Ten proces, umowa i umowa nie są zawarte w Chemical Collective i Chemical Collective nie ponosi żadnej odpowiedzialności za proces płatności. Jeśli pojawią się jakieś problemy i aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z platformą płatniczą i jak najszybciej powiadom o tym Chemical Collective.

5.6 Gdy Chemical Collective otrzyma płatność od klienta z wybranej platformy płatniczej, Chemical Collective przetworzy i wyśle ​​zamówienie tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 1 dnia roboczego. Nasze dni i godziny pracy to 9:5 - XNUMX:XNUMX czasu środkowoeuropejskiego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.7.Chemical Collective zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin pracy w dowolnym momencie. Korekty te będą przekazywane naszym klientom za pośrednictwem naszego biuletynu oraz na stronie internetowej Chemical Collective.

5.9.Wszystkie produkty są pakowane i wysyłane z Holandii, Czech lub Niemiec.

5.10 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za upewnienie się, że wszystkie zakupione produkty są legalne w ich kraju i jurysdykcji przed złożeniem zamówienia. Chemical Collective nie ponosi odpowiedzialności za działania naszych klientów lub łamanie jakichkolwiek przepisów prawnych poza Holandią.

5.11.Chemical Collective zastrzega sobie prawo do wstrzymania w dowolnym momencie sprzedaży i wysyłki produktów do krajów i jurysdykcji. Kategorycznie nie wysyłamy produktów chemicznych do Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji, Tajlandii, Danii i Austrii, a do wszystkich pozostałych krajów wysyłamy wyłącznie wybrane produkty chemiczne w oparciu o obowiązujące w nich przepisy i ograniczenia. Wysyłamy towary, headshop i leki nootropowe do wszystkich krajów. Nie wysyłamy produktów do żadnego kraju lub jurysdykcji, w której produkty są objęte ograniczeniami, zaplanowane lub nielegalne. Przed próbą złożenia zamówienia sprawdź lokalne przepisy i regulacje. Chemical Collective skontaktuje się z klientem i zwróci mu pełną kwotę, jeśli otrzymano płatność za produkt lub zamówienie, którego nie możemy wysłać.

5.12 Po otrzymaniu płatności za produkt przez Chemical Collective od Klienta, klient jest prawnym właścicielem tego produktu i przyjmuje za niego pełną odpowiedzialność. W celu realizacji umowy firma Chemical Collective jest odpowiedzialna za dostarczenie klientowi towaru pod wskazany przez klienta adres za pomocą wybranej przez klienta firmy kurierskiej.

5.13.Chemical Collective zachęca klientów do sprawdzenia towarów natychmiast po ich otrzymaniu i zgłoszenia znalezionych wad bezpośrednio przez e-mail do Chemical Collective w ciągu 14 dni. Patrz: skargi na podstawie art. 10.

5.14.Chemical Collective nie przyjmuje zwrotów ze względu na łatwo psujący się charakter naszych towarów.

5.15.Jeśli produktów nie ma w magazynie, a dostawa w zwykłych terminach dostawy nie jest możliwa, Chemical Collective skontaktuje się z klientem, aby poinformować go o tym i zaoferować anulowanie / dostosowanie zamówienia.

5.16.Normalny czas dostawy nie przekracza 30 dni w Europie i 45 dni na całym świecie. Jeżeli dostawa trwa dłużej niż podane terminy dostawy, obowiązkiem klienta jest zgłosić to firmie Chemical Collective, która przeprowadzi dochodzenie.

5.17. Wszystkie towary pozostają własnością Chemical Collective do momentu całkowitego uregulowania przez klienta wymaganej płatności, po czym towar staje się własnością klienta. W takim przypadku Chemical Collective zrealizuje umowę, wysyłając produkt metodą wysyłki zgodnie z życzeniem i opłaconą przez klienta.

5.18. Gdy produkty opuściły posiadanie Chemical Collective i zostały wysłane, wszelkie możliwe ryzyko, zagrożenie i kwestie legalności związane z tymi produktami są przenoszone na klienta.

5.19.Chemical Collective dołoży starań, aby Twoja przesyłka dotarła szybko, bezpiecznie i bezpiecznie. Wszystkie zamówienia są starannie pakowane i etykietowane, aby chronić tożsamość zawartości znajdującej się w paczce.

5.20 Po wysłaniu zamówienia przez Chemical Collective i wprowadzeniu go do systemu pocztowego, Chemical Collective nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szybkość, z jaką zamówienie zostanie dostarczone po przekazaniu go do systemu pocztowego.

5.21.Chemical Collective oferuje naszym klientom dwa rodzaje usług wysyłkowych: bez śledzenia i śledzone. Chemical Collective nie będzie ponownie wysyłać żadnych utraconych zamówień wysłanych przy użyciu usług niezarejestrowanych. Chemical Collective oferuje zwrot w wysokości 100% zamówień wysyłanych za pomocą usług monitorowanych, jeśli nie dotarły one po 30 dniach w Europie i 45 dniach na całym świecie.

5.22.Chemical Collective w żadnych okolicznościach nie wysyła ponownie zamówień, które zostały zajęte przez organy celne lub organy ścigania. Twoim obowiązkiem jako Klienta jest upewnienie się, że zakupione produkty są legalne w Twoim kraju.

Artykuł 6. Odpowiedzialność

6.1. Niniejsze postanowienie o odpowiedzialności dotyczy tylko osób fizycznych lub prawnych, które wykonują zawód lub działalność gospodarczą i zawierają umowę z Chemical Collective.

6.2. Całkowita odpowiedzialność Chemical Collective w stosunku do klienta za winy w wykonaniu umowy jest ograniczona do bezpośrednich szkód do wysokości ceny ustalonej w umowie (bez VAT).

6.3. Odpowiedzialność Chemical Collective wobec klienta za szkody pośrednie, w tym wynikłe, utracone zyski, utracone oszczędności, utratę danych i szkody spowodowane przerwaniem działalności, jest wykluczona.

6.4. Poza przypadkami, o których mowa w art. 8.2 ust. 8.2, Chemical Collective nie spoczywa na kliencie z żadnej odpowiedzialności za szkody, niezależnie od podstawy, na której odszkodowanie byłoby oparte. Maksymalne kwoty, o których mowa w art. XNUMX ust. XNUMX, nie będą jednak obowiązywać, jeżeli szkoda jest spowodowana umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem Chemical Collective.

6.5. Odpowiedzialność Chemical Collective wobec klienta z powodu niewykonania umowy, którą można przypisać, występuje tylko wtedy, gdy klient oświadczy Chemical Collective o niezwłocznej i prawidłowej formie pisemnej, podając rozsądny termin na usunięcie wady, po tym okresie, który można przypisać, nadal nie jest spełniony. swoje zobowiązania. Zawiadomienie musi zawierać szczegółowy opis awarii, co umożliwi firmie Chemical Collective odpowiednią reakcję.

6.6. Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zgłoszenie szkody przez klienta na piśmie tak szybko, jak to możliwe (w ciągu 48 godzin) od zaistnienia do Chemical Collective.

6.7. Klient zwalnia firmę Chemical Collective z wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności w wyniku wady produktu dostarczonego przez klienta stronie trzeciej i składającego się z towarów, materiałów lub wyników dostarczonych przez Chemical Collective, z wyjątkiem przypadków, w których klient udowodni, że szkoda została spowodowana przez te towary, materiały lub skutki.

Artykuł 7. Siła wyższa

7.1. W przypadku działania siły wyższej Chemical Collective nie jest zobowiązany do rekompensaty powstałej szkody lub jakichkolwiek strat na rzecz klienta.

Artykuł 8. Reklamacje

8.1 W przypadku niezgodności dostarczonego produktu z umową, klient musi powiadomić o tym Chemical Collective w ciągu 14 dni od wykrycia. W przeciwnym razie roszczenia wobec Chemical Collective wygasają.

8.2. Jeśli Chemical Collective uzna reklamację za uzasadnioną, odpowiednie produkty zostaną wymienione lub zamówienie poprawione po konsultacji z klientem bez dodatkowych kosztów.

8.3. Maksymalne odszkodowanie jest równe kwocie produktu zamówionego przez klienta pomniejszonej o koszty wysyłki.

8.4 W przypadku zagubionych towarów - towary nie zostaną uznane za utracone w normalnym maksymalnym czasie wysyłki wynoszącym 30 dni w Europie i 45 dni na całym świecie. Nie oferujemy zwrotów w przypadku usług pocztowych Untracked i oferujemy 100% zwrotów w przypadku usług pocztowych Tracked. Nie oferujemy zwrotów zamówień zatrzymanych przez organy celne lub organy ścigania.

8.5. Reklamacje nie zawieszają zobowiązań klienta określonych w niniejszych ogólnych warunkach

Artykuł 9. Niniejsza Umowa

9.1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

9.2. O ile przepisy bezwzględnie wiążące nie stanowią inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z umową, będą kierowane do właściwego sądu.

9.3. Częściowa nieważność: Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na ważność całego Regulaminu. Strony ustalą (a) nowe postanowienie (a) zastępujące, które w takim zakresie, w jakim są ukształtowane pierwotne intencje Warunków Ogólnych.

Artykuł 10. - Korzystanie z produktów

10.1. Wszystkie produkty chemiczne sprzedawane przez Chemical Collective są przeznaczone wyłącznie do celów badań laboratoryjnych i zastosowań analitycznych. Nie są one przeznaczone wyłącznie do użytku przez ludzi lub weterynarii, spożycia lub spożycia i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi: in vivo do celów diagnostycznych, w żywności, lekach, zastosowaniach leczniczych, kosmetykach, do celów komercyjnych lub do produkcji nielegalnych narkotyków.

10.2. Produkty chemiczne sprzedawane przez Chemical Collective powinny być używane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje techniczne lub osoby znajdujące się pod ich bezpośrednim nadzorem w laboratoriach wyposażonych zgodnie z najnowszymi normami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Wszystkie badania powinny być prowadzone przez certyfikowanego chemika (co najmniej 18 lat) z odpowiednią licencją. Każda osoba pracująca bezpośrednio z tymi produktami powinna przeczytać i zrozumieć odpowiednią kartę charakterystyki (MSDS) przed użyciem. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, jeśli potrzebujesz kopii jakiejkolwiek karty charakterystyki dla któregokolwiek z naszych produktów.

10.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że produkty nie zostały przetestowane przez Chemical Collective pod kątem bezpieczeństwa, a właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne tych substancji chemicznych nie zostały w pełni zbadane i nie są gwarantowane.

10.4 Klient zgadza się, że żadne produkty zakupione od Chemical Collective nie będą wykorzystywane do produkcji jakichkolwiek produktów przeznaczonych do użytku komercyjnego, ani nie będą przepakowywane, ponownie oznakowywane, odsprzedawane ani używane jako materiał wyjściowy lub składniki innych odsprzedawanych produktów, czy to w oryginalnym formularz lub pod inną nazwą.

10.5.Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za weryfikację zagrożeń, prawidłowego obchodzenia się i przechowywania wszystkich produktów sprzedawanych przez Chemical Collective. Niewłaściwe użytkowanie, obsługa lub przechowywanie oraz skutki, które skutkują obrażeniami klienta lub uszkodzeniem produktów, nie podlegają odpowiedzialności Chemical Collective.

10.6 Każdy klient Chemical Collective oświadcza, że ​​przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie zakupy (dokonane teraz i w przyszłości) dowolnego produktu lub usługi od Chemical Collective.

Artykuł 11 - Legalność

11.1 Chemical Collective nie twierdzi, że oferowane produkty mogą być legalnie nabywane poza Holandią. Zakup oferowanych produktów może być nielegalny przez określone osoby lub w niektórych krajach. Jeśli kupujesz oferowane produkty spoza Holandii, robisz to na własne ryzyko i odpowiadasz za przestrzeganie przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

11.2 Niniejsze Warunki podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu Holandii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jurysdykcja w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje wyłącznie sądom w Holandii

11.3 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełnej mocy. .

11.4. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub jakiegokolwiek innego warunku.

Artykuł 12 - Strona internetowa i marka

12.1.Klientowi nie wolno ujawniać ani udostępniać nazw użytkowników, haseł ani kodów kuponów dostarczonych przez Chemical Collective. Chemical Collective nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie nazw użytkowników i haseł i zawsze może założyć, że klient logujący się na naszej stronie internetowej jest w rzeczywistości klientem Chemical Collective. Klient ma obowiązek poinformować Chemical Collective, jeśli ma podejrzenia, że ​​nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone przez osoby nieuprawnione. Chemical Collective ma prawo podjąć w takich przypadkach skuteczne działania.

12.2 Klient zgadza się nie używać nazwy Chemical Collective, AlphaChain BV ani jej logo do jakichkolwiek celów promocyjnych, handlowych, medialnych lub dziennikarskich ani w żadnym innym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody Chemical Collective lub AlphaChain BV

12.3 Jako warunek korzystania ze strony internetowej Chemical Collective www.chemical-collective.com, gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z tej witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, warunki i zawiadomienia.

12.4 Nie możesz korzystać ze strony internetowej Chemical Collective w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić tę stronę lub przeszkadzać innym stronom w korzystaniu z witryny Chemical Collective. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany na stronie internetowej Chemical Collective. Każde z tych działań zostanie uznane za złośliwy atak i zgłoszone oraz rozpatrzone przez odpowiednie władze.

12.5.Chemical Collective zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do witryny internetowej Chemical Collective i powiązanych usług lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym czasie, bez powiadomienia.

Artykuł 13 - Trzymaj nieszkodliwą umowę

13.1. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, co następuje: że zakupione chemikalia, produkty i / lub materiały mogą mieć niebezpieczne właściwości; i że jest prawnie upoważniony do otrzymywania tych materiałów. W zamian za sprzedaż oferowanych chemikaliów i / lub dostaw niżej podpisanemu, kupujący zgadza się, co następuje:

13.2.Chemical Collective nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że chemikalia i / lub materiały są zbywalne lub nadają się do określonego celu.

13.3 W żadnym wypadku spadkobiercy, pracownicy, kontrahenci i cesjonariusze Chemical Collective lub Chemical Collective nie będą odpowiedzialni za szkody następcze, ani też nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wynikające ze sprzedaży, dostawy lub użytkowania chemikalia i / lub dostawy przekraczają cenę zakupu chemikaliów i / lub materiałów eksploatacyjnych.

13.4 Klient nie będzie używać chemikaliów i / lub materiałów eksploatacyjnych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, stanowego lub federalnego.

13.5. Pierwotny klient, następcy prawni i cesjonariusze zgadzają się chronić Chemical Collective przed szkodami spowodowanymi użyciem chemikaliów i / lub materiałów eksploatacyjnych oraz zabezpieczyć je przed szkodami spowodowanymi przez Chemical Collective.

13.6.Chemical Collective gwarantuje, że jego produkty będą zgodne z opisem takich produktów dostarczonym klientowi przez Chemical Collective za pośrednictwem strony internetowej, danych analitycznych lub innej dostarczonej literatury. Gwarancje Chemical Collectives udzielone w związku z tą sprzedażą nie będą skuteczne, jeśli Chemical Collective stwierdzi, według własnego uznania, że ​​klient w jakikolwiek sposób nadużył produktów, nie użył produktów zgodnie z normami i praktykami branżowymi, nie używał produktów zgodnie z niniejszymi warunkami lub nie używał produktów zgodnie z ewentualnymi instrukcjami dostarczonymi przez Chemical Collective.

13.7 Powyższe warunki mają jednakowe zastosowanie do wszystkich obecnych, przeszłych i przyszłych zakupów. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich szkód lub obrażeń spowodowanych jakąkolwiek awarią lub działaniem, błędem, pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, działaniem siły wyższej, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem do, zmiana lub wykorzystanie zapisów, czy to z powodu naruszenia umowy, zaniedbania, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny działania.

13.8. Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić Chemical Collective, jego kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników, wykonawców i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, domniemanymi lub wynikającymi korzystanie z usług Chemical Collective lub naruszenie warunków niniejszych Warunków. Innymi słowy, niniejszym potwierdzasz, że każdy zakup zostanie dokonany całkowicie na jego własne ryzyko.

Artykuł 14: Dane kontaktowe:

Jeśli po przeczytaniu naszych Warunków, masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszych Warunków, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem:

Chemical Collective
KVK: 76121712 / BTW: NL860515035B01
AlphaChain BV
64 Herenweg
Maarssen
3602 AR

staff@chemical-collective.com

ikona nagrody
wyskakujące logo

Program nagród

zamknięcie wyskakującego okienka
  • Zarabiaj na
  • Partnerzy